IZBA  RZEMIOSŁA  I  PRZEDSIĘBIORCÓW

ul. Obotrycka 8,  66 - 400 Gorzów Wlkp.  skr. poczt. 112

tel. (095) 720 60 77   tel./fax (095) 722 36 68
 
www.republika.pl/izbarzemgorz  e-mail: izbarzemgorz@poczta.onet.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE
DOROSŁYCH
BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

W ZAWODACH RZEMIEŚLNICZYCH

 

 

 

 

 

                                      Opracował:

mgr Feliks Witkowski

         Dyrektor izby

 

 

 

1.     Wstęp

 

1.1.  Wśród strategicznych celów działania organizacji rzemieślniczych (izb, cechów) należy wymienić „Przygotowanie Zawodowe Dorosłych” – osób bezrobotnych i poszukujących pracy w zawodach rzemieślniczych.

1.2.  Proces praktycznej nauki zawodu lub przyuczenia do pracy osób dorosłych, odbywać się będzie w łonie przedsiębiorstw , zwłaszcza mikro i małych.

1.3.  Zaletą tej formy kształcenia ustawicznego jest:

- zindywidualizowany tok nauczania;

- zdobywanie zawodu w warunkach naturalnej pracy w otoczeniu doświadczonych 

  pracowników;

- poznawanie podczas pracy tradycyjnych i innowacyjnych technologii urządzeń i materiałów;

- zapoznawanie się z rzeczywistymi warunkami pracy, co zwiększa mobilność uczestnika

  przygotowania zawodowego na rynku pracy;

- zdobywanie w drodze praktycznych doświadczeń, wiedzy z zakresu przedsiębiorczości;

- tworzenie więzi emocjonalnych pomiędzy uczestnikiem przygotowania zawodowego, a

  pracodawcą.

      1.4. Część teoretyczną programu nauki zawodu lub przyuczenia do pracy, może realizować

              właściwa instytucja szkoleniowa w formie kursowej.

1.5. Stosowanie do postulatów zakładów szkolących, które przynależą do organizacji cechowych,

  Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców jako instytucja szkoleniowa, przygotuje odpowiednią 

  ofertę w tym zakresie.

      1.6. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, komisje egzaminacyjne Izby, będą przygotowane do

             przeprowadzenia właściwych egzaminów czeladniczych i sprawdzających na wniosek 

             uczestników przygotowania zawodowego w poszczególnych zawodach rzemieślniczych dla

             których Związek Rzemiosła Polskiego zatwierdził standardy wymagań egzaminacyjnych.

      1.7. Przygotowanie zawodowe dorosłych stanowi bardzo ważną formę kształcenia ustawicznego

             w naszym kraju.

      1.8. Rola organizacji rzemieślniczych (izby, cechów) jako partnerów procesów związanych z

             kształceniem ustawicznym jest znacząca, ważna i bardzo istotna.

 

2.     Status prawno – administracyjny Izby

 

2.1.  Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców jest społeczno – zawodową i gospodarczą organizacją samorządu Rzemiosła oraz organizacją pracodawców.

2.2.  Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 o rzemiośle.

2.3.  Izba jest wojewódzką strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno – Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

2.4.  Jednym z podstawowych ustawowych zadań Izby to działania w zakresie oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych Kadr dla gospodarki.

2.5.  Izba posiada ustawowe uprawnienia do potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi oraz do opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa.

2.6.  Izba posiada ustawowe uprawnienia do potwierdzania wyników egzaminów sprawdzających zaświadczeniami o posiadaniu wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła.

2.7.  Izba jako instytucja szkoleniowa została wpisana w dniu 27.05.2005 do rejestru instytucji szkoleniowych (Nr 2.08/00010/2005) prowadzonego przez WUP.

2.8.  Izba posiada akredytację Lubuskiego Kuratora Oświaty na mocy decyzji nr 7/2005 LKO z dnia 17.03.2005 r.

 

3.     Wykaz zawodów rzemieślniczych występujących w procesie przygotowania zawodowego dorosłych 

 

 

Nr

 

 

Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy

(Dz. U. Nr.  265

z 2004 poz.2644)

 

 

Nazwa zawodu

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

(Dz. U. Nr 114 z 2004 poz.1195)

1

7213

blacharz

721[01]

2

721101

brązownik

Zawód pozaszkolny

3

722102

kowal

722[04]

4

722103

kowal wyrobów zdobniczych

Zawód pozaszkolny

5

721103

ludwisarz

Zawód pozaszkolny

6

721104

modelarz odlewniczy

   721[04]

7

722203

rusznikarz

Zawód pozaszkolny

8

722204

ślusarz

722[03]

9

7223

operator obrabiarek skrawających

722[02]

10

731101

grawer

Zawód pozaszkolny

11

7311

mechanik precyzyjny

731[03]

12

731103

Optyk-mechanik*

731[04]

13

731301

bursztyniarz

Zawód pozaszkolny

14

731105

zegarmistrz

731[05]

15

731306

złotnik-jubiler

731[06]

16

322904

protetyk słuchu**

 322[17]**

17

7233

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

723[02]

18

723306

mechanik-operator pojazdów i maszyn  rolniczych

723[03]

19

7231

mechanik pojazdów samochodowych

723[04]

20

724102

elektromechanik pojazdów samochodowych

724[02]

21

721303

blacharz samochodowy

721[03]

22

7142

lakiernik

714[03]

23

714201

lakiernik samochodowy

Zawód pozaszkolny

24

7241

elektromechanik

724[05]

25

724213

elektromonter urządzeń dźwignicowych

Zawód pozaszkolny

26

724104

elektromechanik urządzeń chłodniczych

Zawód pozaszkolny

27

724103

elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego

Zawód pozaszkolny

28

7251

monter elektronik

725[01]

29

725110

monter elektronik urządzeń radiowo-telewizyjnych

Zawód pozaszkolny

30

823104

wulkanizator

Zawód pozaszkolny

31

712202

betoniarz zbrojarz

712[01]

32

712201

betoniarz

Zawód pozaszkolny

33

711301

kamieniarz

711[04]

34

713301

sztukator

Zawód pozaszkolny

35

732406

zdobnik ceramiki

Zawód pozaszkolny

36

713503

szklarz budowlany

Zawód pozaszkolny

37

732407

zdobnik szkła

Zawód pozaszkolny

38

713505

witrażownik

Zawód pozaszkolny

39

732102

ceramik wyrobów użytkowych i ozdobn.

Zawód pozaszkolny

40

742401

koszykarz plecionkarz

742[02]

41

742307

tokarz w drewnie

Zawód pozaszkolny

42

732404

pozłotnik

Zawód pozaszkolny

43

742204

stolarz

742[01]

44

733103

rzeźbiarz w drewnie

Zawód pozaszkolny

45

712302

stolarz budowlany

Zawód pozaszkolny

46

742207

stolarz meblowy

Zawód pozaszkolny

47

742306

tartacznik

Zawód pozaszkolny

48

743702

tapicer

743[03]

49

733101

fajkarz

Zawód pozaszkolny

50

7345

introligator

734[02]

51

7346

drukarz

825[01]

52

743202

dziewiarz

Zawód pozaszkolny

53

743602

hafciarka

Zawód pozaszkolny

54

743203

koronkarka

Zawód pozaszkolny

55

743206

tkacz

Zawód pozaszkolny

56

743301

bieliźniarz

Zawód pozaszkolny

57

743303

kapelusznik-czapnik

Zawód pozaszkolny

58

743302

gorseciarka

Zawód pozaszkolny

59

743305

modystka

Zawód pozaszkolny

60

743304

krawiec

743[01]

61

7443

obuwnik

744[02]

62

744302

obuwnik miarowy

Zawód pozaszkolny

63

7441

garbarz skór

744[03]

64

744203

rymarz

Zawód pozaszkolny

65

743401

kożusznik

Zawód pozaszkolny

66

743402

kuśnierz

743[02]

67

743306

rękawicznik

Zawód pozaszkolny

68

744202

kaletnik

744[01]

69

744301

cholewkarz

Zawód pozaszkolny

70

744303

obuwnik ortopedyczny

Zawód pozaszkolny

71

744101

garbarz skór bez włosa

Zawód pozaszkolny

72

741202

karmelarz

Zawód pozaszkolny

73

512202

kucharz małej gastronomii*

512[05]

74

512201

Kucharz**

512[02]**

75

741401

młynarz

Zawód pozaszkolny

76

741201

cukiernik

741[01]

77

741203

piekarz

741[02]

78

741102

przetwórca ryb

Zawód pozaszkolny

79

741104

rzeźnik wędliniarz

741[03]

80

731206

organomistrz

Zawód pozaszkolny

81

712905

renowator zabytków architektury**

712[07]**

82

731202

monter fortepianów i pianin

Zawód pozaszkolny

83

712401

brukarz

Zawód pozaszkolny

84

712301

cieśla

712[02]

85

713101

dekarz

713[01]

86

724

elektryk

724[01]

87

713602

monter instalacji gazowych

713[07]

88

7136

monter instalacji i urządzeń sanitarnych

713[02]

89

713401

monter izolacji budowlanych

713[08]

90

714103

malarz tapeciarz

714[01]

91

712102

murarz

712[06]

92

713203

posadzkarz

713[05]

93

713605

studniarz

Zawód pozaszkolny

94

712103

zdun

712[08]

95

713201

glazurnik

Zawód pozaszkolny

96

713202

parkieciarz

Zawód pozaszkolny

97

313104

fotograf

313[05]

98

514102

fryzjer

514[01]

99

714303

kominiarz

714[02]

100

514103

Kosmetyczka**

514[03]**

101

514402

bioenergoterapeuta

Zawód pozaszkolny

102

514404

radiesteta

Zawód pozaszkolny

103

322201

technik optyk (optyk okularowy)**

322[16]**

104

744102

garbarz skór futerkowych

Zawód pozaszkolny

105

713901

technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Zawód pozaszkolny

106

713701

monter sieci cieplnych

Zawód pozaszkolny

107

713703

monter sieci gazowych

Zawód pozaszkolny

108

713704

monter sieci wodnych i kanalizacyjnych

Zawód pozaszkolny

109

322403

Technik ortopeda **)

322[13]**

110

8131

Operator urządzeń przemysłu szklarskiego

813[02]

111

514108

wizażystka

Zawód pozaszkolny

 

UWAGI :

 

1.      Dla zawodów (w wykazie opatrzone *):  "optyk-mechanik"  kod  z klasyfikacji szkolnej 731{04} oraz  "kucharz małej gastronomii" kod z klasyfikacji szkolnej  512[05

2.      Zawody (w wykazie opatrzone **);

-         "protetyk słuchu" kod  z klasyfikacji szkolnej 322[17]

-         "kucharz" kod  z klasyfikacji szkolnej 512[02]

-         "kosmetyczka" kod  z klasyfikacji dla potrzeb rynku pracy 514103 ( "technik usług kosmetycznych" kod  klasyfikacji szkolnej 514[03] )  

-         "renowator  zabytków architektury" kod  z klasyfikacji szkolnej 712[07]

-         "technik optyk (optyka okularowa)" kod  z klasyfikacji szkolnej 322[16]

-         "technik ortopeda" kod  z klasyfikacji szkolnej 322[13]

-         nie przewidziane do kształcenia na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Do egzaminu czeladniczego i  mistrzowskiego w/w zawodach  mogą być dopuszczeni kandydaci posiadający wykształcenie  wyższe  niż  zasadnicza szkoła zawodowa.

 

4.     Formy przygotowania zawodowego

 

4.1.  Praktyczna nauka zawodu, umożliwiająca przystąpienie do egzaminu czeladniczego w danym zawodzie.

4.2.  Przyuczenie do pracy dorosłych, mające na celu zdobycie, wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

4.3.  Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 12 do 18 miesięcy, a przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy.

4.4.  Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo. 

4.5.  Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowana u pracodawcy.

4.6.  Zdobywanie wiedzy teoretycznej może odbywać się u pracodawcy lub na kursie zorganizowanym przez instytucję szkoleniową wskazaną przez starostę (dyrektora PUP).

 

 

 

5.     Kwalifikacje wymagane od osób sprawujących funkcje opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych.

 

5.1.  Od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych, realizowanego w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych jest wymagane posiadanie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu.

5.2.  Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego

będą nauczać i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli określone w odrębnych przepisach lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program obejmował co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

5.3.  Instruktorzy praktycznej nauki zawodu nie mający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny oraz:

            a/ świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły

                 policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w  

                 zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w

                 zawodzie, którego będą  nauczać, lub

 b/ świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub 

     równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym

     zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

 c/ świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego 

     w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł

     robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co

     najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

 d/ dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, 

     którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu

     dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co

     najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

5.4.  Od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych, realizowanego w formie  przyuczenia do pracy dorosłych jest wymagane posiadanie co najmniej:

 a/ wykształcenia średniego;

 b/ 3-letniego stażu pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe do realizacji, których  

     wymagane umiejętności zdobywane w trakcie przyuczenia.

c/ rocznego doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami, 

     stażystami lub praktykantami.

 

6.     Wniosek przedsiębiorcy w sprawie wyrażenia gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych.

 

6.1.  Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa do właściwego powiatowego urzędu pracy, wniosek w sprawie gotowości ich utworzenia.

6.2.  Wniosek, o którym mowa w pkt. 6.1. powinien zawierać szczególnie następujące elementy:

 a/ nazwa firmy,

b/ siedziba firmy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

c/ osoba upoważniona do reprezentowania firmy,

d/ liczba przewidzianych miejsc przygotowania zawodowego dorosłych w podziale na 

    praktyczną naukę zawodu i przyuczenie do pracy,

e/ określenie formy przygotowania zawodowego dorosłych i czasu jego trwania,

f/ nazwa i kod zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego lub

    klasyfikacją zawodów i specyfikacją dla potrzeb rynku pracy,

g/ wykaz zadań zawodowych, przewidzianych do realizacji u pracodawcy,

h/ wykaz nabytych kwalifikacji lub umiejętności,

i/ wymagania dotyczące wykształcenia oraz predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, 

   stawiane uczestnikom przygotowania zawodowego,

j/ imię i nazwisko, kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu jako opiekuna

   uczestników przygotowania zawodowego dorosłych,

k/ informacja o proponowanym sposobie, uzyskania przez uczestników wiedzy teoretycznej

    przewidzianej programem przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnej do realizacji

    zadań zawodowych, 

l/ wskazanie instytucji, w której może być przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny,

ł/ wykaz wydatków, które będzie ponosił pracodawca na uczestników przygotowania

   zawodowego dorosłych,

m/ propozycja dotycząca zawarcia ze starostą (dyrektorem PUP) umowy dwustronnej lub

     wielostronnej,

n/ propozycja dokonania uzgodnień szczegółowych, warunków umowy przed jej zawarciem z

    udziałem zainteresowanych stron.

 

6.3.  Starosta (dyrektor PUP) w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 6.1., informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

 

7.     Zadania Starosty (Dyrektora PUP) dotyczące przygotowania zawodowego dorosłych

 

7.1.  Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu pracy – przygotowanie zawodowe dorosłych bezrobotnych i osób poszukujących pracy, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt. 3 – 7 w celu uzyskania przez nich kwalifikacji lub umiejętności zawodowych potwierdzonych dokumentami, o których mowa w ustawie.

7.2.  Starosta organizuje przygotowanie zawodowe dorosłych w sposób zapewniający racjonalne i efektowne wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

7.3.  Starosta w celu zwiększenia zainteresowania udziałem podmiotów, które mogą realizować przygotowanie zawodowe dorosłych, upowszechnia informację o zasadach jego organizacji, w szczególności przez zamieszczenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie powiatowego urzędu pracy.

7.4.  Starosta w celu wyłonienia uczestników przygotowania zawodowego dorosłych, diagnozuje potrzeby osób uprawnionych.

7.5.  Starosta w celu zapewnienia efektywnego wydatkowania środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na realizację przygotowania zawodowego dorosłych, sporządza roczny plan jego realizacji.

Plan powyższy jest upowszechniany przez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP i na stronie internetowej tego urzędu.

7.6.  Starosta w celu utworzenia jak największej liczby miejsc przygotowania zawodowego dorosłych uwzględniając potrzeby rynku pracy, inicjuje tworzenie miejsc przygotowania zawodowego dorosłych w szczególności przez informowanie o zasadach jego organizacji i popularyzację efektownie realizowanych projektów, przygotowania zawodowego dorosłych.

7.7.  Starosta upowszechnia planowaną listę miejsc przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawców, w których będzie realizowane przygotowanie zawodowe dorosłych ustaloną z uwzględnieniem zapotrzebowania lokalnego rynku pracy.

7.8.  Starosta ustala kryteria wyboru instytucji szkoleniowej, aby zapewnić najwyższą jakość kształcenia przy konkurencyjnej cenie.

 

 

8.     Uzgodnienia szczegółowych warunków umowy w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych

 

8.1.  Starosta w porozumieniu z wybranym pracodawcą albo z wybranym pracodawcą i wyłonioną instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez WUP, uzgadnia szczegółowe warunki umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.

 

9.     Zawarcie umowy

 

9.1.  Starosta zawiera z wybranym pracodawcą albo z wybranym pracodawcą i wyłonioną instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez WUP, umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.

9.2.  Do umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, dołącza się w formie załączników:

 a/ wykaz uczestników przygotowania zawodowego dorosłych ze wskazaniem imienia,

     nazwiska, miejsca i daty urodzenia,

b/ program przygotowania zawodowego dorosłych,

            c/ wzory ankiet oceny przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych.

 

10.                        Obowiązki pracodawcy realizującego przygotowanie zawodowe dorosłych

 

10.1. Pracodawca prowadzi odpowiednią dokumentację realizacji programu przygotowania 

         zawodowego dorosłych.

10.2. Pracodawca realizujący przygotowanie zawodowe dorosłych:

               a/ zapoznaje uczestnika z jego obowiązkami i uprawnieniami oraz z programem

                   przygotowania zawodowego dorosłych,

               b/ realizuje program przygotowania zawodowego dorosłych i prowadzi dokumentację tej

                   realizacji,

               c/ zapewnia uczestnikowi bezpieczne i higieniczne warunki realizacji programu

                   przygotowania zawodowego dorosłych,

               d/ zapewnia profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,

               e/ przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów

                   przeciwpożarowych, na zasadach przewidzianych dla pracowników, oraz zapoznaje

                   uczestnika z obowiązującym regulaminem pracy,

               f/ przydziela, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze,

                  środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej,

               g/ zapewnia, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje

                  profilaktyczne,

               h/ niezwłocznie informuje starostę o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację

                  programu przygotowania zawodowego dorosłych,

               h/ dostarcza staroście w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca listy obecności uczestników

                  przygotowania zawodowego dorosłych,

               i/ umożliwia staroście wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad realizację programu

                  przygotowania zawodowego dorosłych

      10.3. Do zadań opiekuna uczestników przygotowania zawodowego dorosłych należy w

               szczególności:

               a/ zapoznanie uczestnika z jego prawami i obowiązkami oraz z programem przygotowania

                   zawodowego dorosłych,

               b/ wyznaczenie zadań praktycznych oraz organizacja zajęć teoretycznych przewidzianych

                   programem przygotowania zawodowego dorosłych,

               c/ nadzór nad wykonywaniem zadań przez uczestnika przygotowania zawodowego

                   dorosłych oraz udzielanie mu wskazówek i niezbędnej pomocy,

               d/ współpraca z urzędem pracy i instytucją szkoleniową przy realizacji programu

                   przygotowania zawodowego dorosłych,

               e/ prowadzenie dokumentacji realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych u

                  pracodawcy.

      10.4. Pracodawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia przez uczestnika programu

               przygotowania zawodowego dorosłych wydaje mu zaświadczenie o ukończeniu

               przygotowania zawodowego dorosłych.

               Kopię zaświadczenia, pracodawca przekazuje staroście.

 

11.                        Obowiązki instytucji szkoleniowej

 

11.1. Instytucja szkoleniowa prowadzi dokumentację realizacji programu kursu szkoleniowego w

         ramach umowy zawartej z PUP, w szczególności:

         a/ listy obecności dziennik zajęć, zawierający wykonywanie tematyki zajęć teoretycznych,

         b/ wyniki sprawdzianów okresowych,

         c/ wyniki i protokół z wewnętrznego egzaminu końcowego, jeżeli został przeprowadzony,

         d/ rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.

11.2. Instytucja szkoleniowa:

         a/ realizuje zajęcia zgodnie z programem przygotowania zawodowego dorosłych,

         b/ informuje starostę o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację programu

             przygotowania zawodowego dorosłych,

         c/ dostarcza staroście w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca listy obecności na

             zajęciach, podpisywane przez uczestników,

         d/ wydaje uczestnikowi, który ukończył zajęcia teoretyczne, zaświadczenie zawierające

             zakres zrealizowanych zajęć przewidzianych programem przygotowania zawodowego

             dorosłych,

         e/ dostarcza staroście i pracodawcy kopię zaświadczenia, o którym mowa w pkt. d.

11.3. Instytucja szkoleniowa stosownie do zawartej umowy z PUP, dokonuje rozliczenia

   finansowego za przygotowanie i realizację części, teoretycznej, programu przygotowania

   zawodowego dorosłych.

 

12.                        Prawa i obowiązki skierowanego uczestnika przygotowania zawodowego 

      dorosłych

 

12.1. Osobie kierowanej do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, starosta wydaje 

         pisemne skierowanie.

12.2. W przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych,

         skierowanie wymaga pozytywnej opinii doradcy zawodowego.

12.3. Skierowanie traci ważność w przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach

         uniemożliwiającej realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych albo w

         przypadku nienależytego wywiązywania się uczestnika z nałożonych obowiązków.

12.4. Utrata ważności skierowania następuje z dniem:

         a/ następującym po dniu,  w którym upłynęła liczba godzin nieobecności na zajęciach

             powodująca przekroczenie wymiaru ustalonego w umowie,

         b/ wręczenia uczestnikowi pisemnego powiadomienia starosty o utracie ważności

             skierowania w związku ze stwierdzonym nienależytym wywiązaniem się uczestnika z 

             nałożonych obowiązków, po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania

             wyjaśniającego.

      12.5. Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych:

               a/ bierze udział w zajęciach przewidzianych programem przygotowania zawodowego

                  dorosłych,

               b/ stosuje się do rozkładu czasu pracy i regulaminu pracy obowiązującego u pracodawcy,

               c/ stosuje się do planu nauczania i regulaminów obowiązujących w instytucji szkoleniowej,

               d/ przystępuje do sprawdzianów okresowych oraz egzaminów przewidzianych po

                   zakończeniu programu przygotowania zawodowego dorosłych,

               e/ przedkłada staroście ankietę z oceną przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych,

               f/ okazuje staroście oraz pracodawcy po zakończeniu przygotowania zawodowego

                  dorosłych odpowiednio: świadectwo uzyskania tytułu zawodowego świadectwo

                  czeladnicze albo zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.

       12.6. Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości

                 i na zasadach określonych w ustawie.

 

13.                        Program przygotowania zawodowego dorosłych

 

        

13.1. Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane według programu ukierunkowanego

         na nabycie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych
         do
wykonywania zadań zawodowych, przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję

         szkoleniową we współpracy z pracodawcą.

13.2. Program praktycznej nauki zawodu dorosłych uwzględnia w szczególności standardy

         wymagań będące podstawą  przeprowadzenia egzaminu na tytuł czeladnika lub podstawy

         programowe kształcenia w zawodzie.

13.3. Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy

         kwalifikacji dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw

         pracy.

13.4. Program przygotowania zawodowego dorosłych zawiera w szczególności:

         a/ określenie formy przygotowania zawodowego dorosłych i czasu jego trwania,

               b/ nazwę i kod zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego lub

                   klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy,

               c/ wykaz zadań zawodowych zadań zawodowych przewidzianych do realizacji u

                   pracodawcy,

               d/ wykaz nabytych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności,

               e/ wymagania dotyczące wykształcenia oraz predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych

                   stawiane uczestnikom,

               f/ plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz wymiar godzin, z

                  uwzględnieniem miejsca nabywania umiejętności praktycznych i zdobywania wiedzy

                  teoretycznej,

               g/ wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,

               h/ sposób sprawdzania efektów przygotowania zawodowego dorosłych.

      13.5. Program przygotowania zawodowego dorosłych może zawierać wy6kaz materiałów

               dydaktycznych.

      13.6. Program przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy nie może być realizowany w

               niedzielę i święta, porze nocnej, ani w wymiarze czasu wyższym niż 8 godzin zegarowych

               dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.

      13.7. Starosta może wyrazić zgodę na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych

               u pracodawcy w porze nocnej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga pracy w

               porze nocnej.

                                                                      

14.                        Nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego dorosłych

 

14.1. Starosta w ramach nadzoru, w celu zapewnienia jakości realizacji przygotowania

         zawodowego dorosłych:

         a/ analizuje dokumentację realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych,

         b/ wizytuje zajęcia realizowane w ramach programu przygotowania zawodowego dorosłych

             u pracodawców oraz w instytucji szkoleniowej,

         c/ analizuje wyniki ankiet sporządzonych przez uczestników przygotowania zawodowego

            dorosłych z ocena przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych.

 

15.                        Egzamin czeladniczy

 

15.1. Do egzaminu czeladniczego Izba dopuszcza osobę, która posiada świadectwo ukończenia

         gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz uzyskała umiejętności zawodowe w

         zawodzie, w którym zdaje egzamin, w formie pozaszkolnej.

15.2. Egzamin czeladniczy przeprowadza komisja egzaminacyjna w dwóch etapach: praktycznym

         i teoretycznym.

         a/ etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań

             egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne

               b/ etap teoretyczny odbywa się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej.

      15.3. Część pisemna egzaminu czeladniczego polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi

               na pytania z zakresu następujących tematów:

               a/ rachunkowość zawodowa,

               b/ dokumentacja działalności gospodarczej,

               c/ rysunek zawodowy,

               d/ zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

               e/ podstawowe zasady ochrony środowiska,

               f/ podstawowe przepisy prawa pracy,

               g/ podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem.

      15.4. Część ustna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu

               następujących tematów:

               a/ technologia,

               b/ maszynoznawstwo,

               c/ materiałoznawstwo.

       15.5. Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego składa w izbie, bądź za

                pośrednictwem cechu terenowego odpowiedni wniosek, w który można się zaopatrzyć w

                cechu bądź w izbie.

               Do wniosku należy dołączyć:

               a/ zaświadczenie pracodawcy o odbytym okresie praktycznej nauki zawodu,

               b/ kserokopię umowy w sprawie praktycznej nauki zawodu zawartej z właściwym PUP

                  wraz z załączonym programem przygotowania zawodowego dorosłych,

               c/ kserokopię zaświadczenia instytucji szkoleniowej o odbytym kursie teoretycznym w

                  ramach programu przygotowania zawodowego dorosłych

               d/ kserokopię świadectwa ukończenia szkoły, co najmniej gimnazjalnego albo ośmioletniej

                   szkoły podstawowej,

               e/ jedną fotografię

               f/ kserokopię dowodu wniesienia opłaty za egzamin.

         15.6. Osobie, która zdała egzamin czeladniczy, Izba wydaje świadectwo czeladnicze, opatrzone

                  pieczęcią urzędową Izby z godłem Państwa oraz podpisami przewodniczącego komisji

                  egzaminacyjnej i prezesa Izby.

         15.7. Legalizacji świadectw czeladniczych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą

                  dokonuje Związek Rzemiosła Polskiego.

 

16.                        Egzamin sprawdzający

 

16.1. Izby Rzemieślnicze są uprawnione ustawowo do potwierdzania wyników egzaminów

         sprawdzających, zaświadczeniami o posiadaniu wybranych kwalifikacji zawodowych w

         zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi Rzemiosła.

16.2. Egzamin sprawdzający po zakończeniu przyuczenia do pracy dorosłych, przeprowadza

         czeladnicza komisja egzaminacyjna powołana przez izbę dla danego zawodu.

16.3. Izba dopuszcza do egzaminu sprawdzającego osobę, która ukończyła przyuczenie do pracy

         dorosłych w części praktycznej i teoretycznej.

16.4. Egzamin czeladniczy składa się z dwóch części:

               a/ części praktycznej w postaci wykonania zadania praktycznego,

               b/ części teoretycznej polegającej na sprawdzeniu znajomości przepisów bhp oraz ochrony

                   środowiska i teorii zawodowej związanej z wykonywaniem prac, których dotyczyło

                   przyuczenie.

       16.5.  Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego składa w izbie, bądź za

                 pośrednictwem cechu terenowego odpowiedni wniosek,  w który można się zaopatrzyć w

                 cechu bądź w izbie.

                 Do wniosku należy dołączyć:

               a/ zaświadczenie pracodawcy o odbytym okresie części praktycznej, przyuczenia do pracy,    b/ kserokopię umowy w sprawie przyuczenia do pracy danej osoby zawartej przez

                   pracodawcę z właściwym PUP oraz załączonym do umowy programem przyuczenia,

               c/ kserokopię zaświadczenia instytucji szkoleniowej o odbytym kursie teoretycznym w

                   ramach programu przygotowania zawodowego dorosłych,          

               d/ kserokopię dowodu wniesienia opłaty za egzamin.

        16.6. Osobie, która zdała egzamin sprawdzający, Izba wydaje zaświadczenie, opatrzone

                 pieczęcią urzędową izby oraz podpisem Prezesa Izby.       

 

17.                        Koszty przygotowania zawodowego dorosłych finansowane przez PUP.

 

17.1. Na rzecz pracodawcy:

         a/ wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych w szczególności

            na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki

            regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania zawodowego

            dorosłych w wymiarze do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny

            miesiąc realizacji programu.

         b/ jednorazową premię w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu

            przygotowania zawodowego dorosłych, zrealizowanego przez każdego skierowanego

            uczestnika pod warunkiem, że zdał odpowiedni egzamin.

            Kwota premii podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie.

       17.2. Na rzecz instytucji szkoleniowej (egzaminacyjnej):

                a/ należność przysługująca instytucji szkoleniowej za przygotowanie i realizacje ustalonej

                   części programu przygotowania zawodowego dorosłych w formie kursowej,

                b/ koszty egzaminów czeladniczych lub sprawdzających.

       17.3. Na rzecz uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych:

                a/ stypendium wypłacane uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych w

                    wysokości i na zasadach określonych w ustawie,

                b/ składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wypłacanych stypendiów

                    w wysokości określonej w przepisach ZUS,

            c/ koszty badań lekarskich i psychologicznych mających na celu ustalenie zdolności do

                   udziału w przygotowania zawodowego dorosłych.

                d/ starosta może sfinansować koszty przejazdu do miejsca odbywania przygotowania

                   zawodowego dorosłych, a w przypadku gdy przygotowania zawodowego dorosłych

                   odbywa się w miejscowości innej, niż miejsce zamieszkania, także koszty

                   zakwaterowania i wyżywienia.

         17.4. Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program

                  tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu czeladniczego lub sprawdzającego jest

                  obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy,  z

                  wyjątkiem sytuacji gdy powodem przerwania programu tego przygotowania było podjęcie

                  zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

                  Taki uczestnik może być ponownie zarejestrowany w PUP nie wcześniej niż po upływie 6

                  miesięcy od dnia przerwania programu lub nie przystąpienia do egzaminu.

 

18.                        Pomoc publiczna de minimis udzielona dla pracodawcy

 

18.1. Refundacja poniesionych wydatków na uczestnika oraz jednorazowa premia udzielona

         przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, stanowią pomoc de minimis w

         rozumieniu przepisów UE i jest udzielana zgodnie z tymi przepisami.

18.2. Pomoc nie może zostać udzielona, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej

         pomocy de minimis otrzymanej przez pracodawcę w okresie bieżącego roku

         kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych spowodowałaby przekroczenie

         maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość:

         a/ 200 tys. euro – w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą,

         b/ 100 tys. euro – w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą w

                                     sektorze transportu drogowego.

18.3. Wraz z wnioskiem o dokonanej refundacji wydatków i wnioskiem o wypłatę premii

         pracodawca przedkłada w PUP:

         a/ zaświadczenie albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie

            ostatnich trzech lat kalendarzowych,

         b/ informację o innej pomocy publicznej, jaką pracodawca otrzymał w odniesieniu do tych

             samych kosztów kwalifikacyjnych do objęcia pomocą, niezależnie od jej formy i źródła.

         c/ sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy lub inne dokumenty pozwalające ocenić

             sytuację finansową pracodawcy.

18.3. Pracodawca korzystający z pomocy de minimis przechowuje dokumentację pozwalającą na

         sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami UE przez okres 10 lat od dnia

         przyznania pomocy.

 

19.                        Ewaluacja przygotowania zawodowego dorosłych

 

19.1. Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych przedkłada staroście ankietę z oceną

         przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych

19.2. Starosta dokonuje analizy skuteczności i efektywności przygotowania zawodowego

         dorosłych, ustalając w szczególności:

          a/ liczbę i odsetek osób, które rozpoczęły oraz które ukończyły program przygotowania

             zawodowego dorosłych i zdobyły odpowiednie świadectwo lub zaświadczenie, według

             formy przygotowania zawodowego dorosłych, miejsca zamieszkania, wieku, poziomu

             wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy i przynależności do poszczególnych grup

             ryzyka na rynku pracy,

         b/ liczbę i odsetek osób, o których mowa w pkt. 1, zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po

             ukończeniu programu przygotowania zawodowego dorosłych, według formy

             przygotowania zawodowego dorosłych,

         c/ koszt ponownego zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 1, liczony jako stosunek

            poniesionych kosztów przygotowania zawodowego dorosłych do liczby osób

            zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu programu przygotowania zawodowego

            dorosłych, według formy przygotowania zawodowego dorosłych,

         d/ przeciętny czas trwania programu przygotowania zawodowego dorosłych, według formy

            przygotowania zawodowego dorosłych.

19.3. Starosta upowszechnia informacje o efektywności przygotowania zawodowego dorosłych,

         w szczególności wśród organów publicznych służb zatrudnienia, pracodawców, instytucji

         szkoleniowych oraz innych instytucji i organizacji zajmujących się problematyką

         kształcenia ustawicznego dorosłych.

 

20.                        Przepisy prawne


     
20.1.  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
               
(Dz. U. Nr 69 poz. 415 z 2008 r. z późn. zmianami)
      20.2. 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (Dz. U. Nr 21 poz. 94 z 1998 r.
                z
późn. zmianami).
      20.3. 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz. 2572
           
    z 2004 r. z późn. zmianami)

      20.4.  Ustawa z dnia 22 marca 1989 o rzemiośle (Dz. U. Nr 17 poz. 92 z 1989 z późn. 
                zmianami
).

      20.5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia
               200
9 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. Nr 61 poz. 502
            
  z 2009 r.)

      20.6.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 w sprawie
                praktycznej
nauki zawodu (Dz. U. Nr 113 poz. 988 z 2002 r. z późn. zmianami)

      20.7.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r.
                w
sprawie egzaminów na tytuł czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych  
                przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. Nr 215 poz. 1820 z 2005 r.)

      20.8.  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie 
                uzyskiwania
i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności
                i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216 z 2006 r.)
      20.9.  Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 w sprawie przygotowania
                zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60 poz. 278 z 1996 roku z
                późn
. zmianami).
      20.10.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie
                publicznych
placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia
                praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego
               (Dz. U. Nr 99 poz. 828 z 2009 r.)

      20.11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
               
 w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych   
                 młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 88 poz. 518 z 2007 r. z późn. zmianami)
      20.12.
Uchwała Nr 11 Zarządu Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003 r. w sprawie
                 egzaminów
sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do
                 wykonywania określonej pracy (Decyzja Zarządu ZRP – NO-I-130/ES/03).

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie -  95 722  36 68  
lub osobiście  w biurze Izby.